Monday, January 24, 2011

Sajak Kintunan

AS Sudjatna; Yogyakarta

ANGIN PEUTING

kamana wae atuh nebakna angin peuting teh
meni leuir taya hibarna
naha masih ngahiliwir
atawa geus taya iberna
boa-boa geus palastra
kasered ku ombak jaman

yk, 20 sep 07

Beja ti jogjakarta

Jigana di ieu wewengkon kuring bakal narik jangkar
Ngan duka iraha
Jigana di ieu wewengkon kuring bakal beber layar
Ngan duka iraha
Tapi kuring yakin, yen hirup pasti jeung huripna

4-12-07

BEJA KEUR ANGIN PEUTING

Angin peuting
Pang bejakeun ka mangsa nu geus niruk jajantung kuring
Yen katiga mo salawasna
Yen ngijih aya eureunna
Pang bejakeun ku anjeun, yen nu kungsi ceurik di masigit geus lila lunta
Aprakan-aprakan neangan hatena nu leungit peuting harita

Pang bejakeun ku anjeun
Yen kelemengna cahaya geus kokolebatan
Yen srangenge ampir meletek
Ngan duka iraha carangcang tihang bakal datangna
Wanci nu jadi ciri yen panon poe bakal nyinaran hate

Angin peuting batur kuring
Batur simpe nu ngajengjehe na tiap hate
Anjeun nu jadi saksi satiap nu ngabangingik na tiap juru peuting
Anjeun nu nyakseni antebna teuteup maneuh nu keur deudeuh

Ngan hanjakal
Kuring geus lawas aprak-aprakan
Neangan hate nu leungit peuting harita


Prak lumampah angin peuting
Raga badag meunang ruksak
Raga badag meunang beak
Ngan kahade nitip hate
Kudu nyacas salawasna

Yogyakarta, 04-12-2007


CIPASUNG I

Nyingraykeun lalangse hirup
Na ngaran anjeun nu nyambuangkeun hurip
Najan sakapeung mah kasered owah
gingsir
Tapi teu burung balabuh deui
Di muara-muara nu tangtu

Na tapakan sajarah anjeun
Jongjon nasrip sesa hirup
Bari pinuh kupangharepan
Mugia waluya salalawasna

Ngabukbak sajatining diri na dada
anjeun
Taya paguneman dina catur tanpa bukur
Wungkul pinuh ku milang renghapan
Nu kudu terus dilakonan lain na
kalalaworaan

Duka,
Duka iraha kuring mulang tarima
Sabab masih aprak-aprakan
Neangan hate nu leungit
Nu geus lila ngalahgar tina cimata
Ngan tangtu teu kendat neda pang du’a
Mugia tapak lacak nu pinuh ku lalawora
Bisa diseuseuh
Na eunteung diri anjeun
Nu hirup jeung huripna
Nangtung na jalan balungbang timur
salawasna

Cipasung 21-feb-03

Monday, January 21, 2008

sajak zaky

arjuna ilang cinta

mapag wanci di janari
nyinglar ibun rebun rebun
sugan teh bakal manggih malati
sihoreng campaka geus disusuhun

palastra...
lengkah arjuna ngarandeg
palebah pengkolan kuloneun astana
mapag asih nuaya pasrah
mapag cinta nuaya cilaka

ciputat, 11 okt 07 05.43 rebunrebun

Friday, October 26, 2007

Sajak ; Zaky Mubarok

Tasikmalaya

simpe
lalaunan hate beuki simpe
kabeh carita geus dibawa
kulengkah batur batur anu laleungitan
basa layung dina lahunan mega tibra

reup
panon poe moal jalir
tasikmalaya bakal poek di tungtung layung
jeung bakal nyesakeun carita anu ngumbar cimata

ayuena tinggal kuring
di tungtung poe anu angkueb poek
kakasih, sobat geus balik sewang sewang
tapi kuring tue bisa indit
sabab tasikmalaya kapatri na ati

hanjakal kabeh teu bisa ditolak
kuring tetep kudu indit
saacan bulan datang jeung bentang
wayahna urang paturay

pasar baru, 19 mei 2004

Purnama Opatwelas

(keur Siti Rahma)

ningali rupa bulan tengah peuting
ngingetan wanci anu kungsi kalunta
cicing jempling
mempende ati nu tunggara
; anjeun duka di mana

lalaunan
lambaran mangsa pating jorelat
mang pirang pirang carita tingbelesat
nyimatakeun sumoreang
tina sakabeh kamelang

naha iraha urang bisa patepang
;teu kuat nahan tibelat
ngan anjeun ilang paanggang

ciputat, 7 april 2007

Yap kadieu

yap kadieu cinta
urang ningali balong
anu pinuh ku bentang
yap, yap kadieu

di dieu aya cikopi jeung bala bala
keur nguseup,
cenahmah hayang katumbiri
jeung layung, susuganan ngait

yap, yap kadieu
urang mapay mapay galeng
nenjoan sawah anu keur tibra
bari ngais kanyeri lemah cai

yap kadieu cinta
di dieu aya keneh sapiring kaheman anu nyesa
urut barudak
basa keur perang poe kamari

yap, yap kadieu
tuh geura
aya mega mawa kembang ros
bangun beuruem
euleuh itu
itu geura

yap, yap kadieu
aya angin keur lulumpatan
bari mawa beja
aya anu keur katresna

cipasung, 2 Januari 2004

Ibun Janari

ibun janari
datak nginclik rebunrebun
nyorang srangenge waktu batur sare
ibun janari
pang bejakeun asih kula ka kembang ros
sabab kula ngan angin peuting
ngahiliwir nebak ros
trus nenjrag tepis wiring
teu puguh jentulna
ibun janari
ciri wanci bakal ganti
silih angin peuting ku srangenge

ciputat, 28 Oktober 2007